Personakt

Den sociala dokumentationen utgör en viktig del av anordnarens ledningssystem. Aiai Personakt erbjuder ett enkelt och säkert sätt att hantera såväl den löpande och fasta dokumentationen. Aiai Personakt har utformats för att ge användaren optimala förutsättningar att tillgodose de krav som IVO ställer på verksamheten.

Genomförandeplan

I Aiai finns stöd och mallar för upprättandet av Genomförandeplanen. Stödet i Aiai är utformat enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5).

Dokument

Dokument kopplade till assistansanvändaren som läkarintyg, beslut, arbetsplatsanteckningar mm samlas enkelt i Aiai. Med den rollbaserade inloggningen väljer ni vilka roller som ska ha åtkomst till de publicerade dokumenten i Personakten.

Arbetsanteckningar

I Aiai kan arbetsanteckningar föras löpande av de personer som tilldelats behörigheten. Anteckningar kan antingen journalföras eller tas bort. Du måste logga in med BankID för att kunna journalföra anteckningar.

Journal

Journalanteckningar kan skrivas av de med tilldelad behörighet. Aiai Journal är omgärdad av hög säkerhet såsom kryptering och tvåfaktorsautentisering med BankID.

Börja använd Aiai redan idag!

Meny