Avvikelse­hantering i Aiai

Inom omsorg är planering viktigt och att planerna följs är ännu viktigare. Men det går inte alltid som det är tänkt. Ibland på grund av den mänskliga faktorn, andra gånger kan det bero på bristande rutiner. Men oavsett vad avvikelsen består i och vad orsaken ser ut att vara så bör den alltid rapporteras och följas upp.

Publicerad

Digital Fox har i sitt system DF RESPONS utvecklat en modul för avvikelsehantering som nu finns tillgänglig för Aiais kunder och den är kompatibel med och helt anpassad för Aiai.

Vad räknas som avvikelse?

En avvikelse är en händelse som avviker från normala rutiner, eller med andra ord: något som inte ska hända. Att någon råkar få fel medicin är en avvikelse. Ett rymningsförsök från ett boende är också en avvikelse, liksom våld eller hot om våld. Om något identifieras som en risk för avvikelse så ska det också rapporteras, exempelvis något som kan ställa till problem i verksamheten eller för en individ.

Anpassat för Aiai

Med DF RESPONS modul för avvikelsehantering som tillval får du som kund hos Aiai tillgång till ett verksamhetsanpassat och användarvänligt verktyg som garanterar att avvikelsehanteringen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Vilka frågor och svarsalternativ som finns i formulären, vad som ska vara obligatoriskt att fylla i, hur processerna ser ut och vilken statistik som finns i statistikrapporterna är helt anpassat för Aiai.

Stöd åt både snabba åtgärder och långsiktigt kvalitetsarbete

DF RESPONS modul för avvikelsehantering kan också användas i det långsiktiga kvalitetsarbetet. Systemets statistikfunktion gör det enkelt att ta fram statistik för avvikelsehanteringen i Excel eller PDF-format. Den kan användas för att se mönster och undersöka om vissa avvikelser inträffar vid vissa tidpunkter, exempelvis vid skiftbyten, när det är personalbrist eller när någon rutin har ändrats. Genom att systematiskt följa upp och utreda avvikelser är det möjligt att förhindra att de upprepas, vilket förbättrar både för enskilda individer och hela verksamheter.

Beprövat system

DF RESPONS modul för avvikelsehantering har funnits sedan 2011 och är väl beprövad. Den används av såväl kommuner som privata verksamheter inom vård och omsorg.

Vill du veta mer om Digital Fox och avvikelsehantering? Välkommen på något av våra webbinarium:

Digital Fox

Process avvikelserapport:

1

Personal rapporterar en händelse.

2

Ansvarig meddelas om ärendet via mejl.

3

Ansvarig väljer om fler ska delta i utredning av ärendet. Mejl till ytterligare utredare.

4

Ansvarig dokumenterar utredning och åtgärder, bedömer allvarlighets­grad samt behov av uppföljning.

5

Ansvarig avslutar ärendet.

6

Mejl till personal som rapporterat.

Varför behövs ett avvikelsesystem?

  • För att avvikelser och risker ska kunna utredas.
  • För att personalen ska kunna arbeta strukturerat och säkert.
  • Statistik skapar underlag till förbättringsarbete.
  • Ger personalen processtöd i kvalitetsarbetet.

DF RESPONS med avvikelsehantering fungerar som ett stöd för att uppfylla lagkrav i HSL, SoL, LSS – kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Läs mer