Personakt

Aiai Personakt har utformats för att ge användaren optimala förutsättningar att tillgodose de krav som IVO ställer på verksamheten.

Aiai personakt

Genomförandeplan

I Aiai finns stöd och mallar för upprättandet av Genomförandeplanen. Stödet i Aiai är utformat enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5).

Aiai personakt

Arbetsanteckningar

I Aiai kan arbetsanteckningar föras löpande av de personer som tilldelats behörigheten. Anteckningar kan antingen journalföras eller tas bort. Du måste logga in med BankID för att kunna journalföra anteckningar.

Aiai personakt

Dokument

Dokument kopplade till brukaren såsom läkarintyg, beslut och arbetsplatsanteckningar samlas enkelt i Aiai. Med den rollbaserade inloggningen väljs vilka roller som ska ha åtkomst till de publicerade dokumenten i Personakten.

Aiai personakt

Journal

Journalanteckningar kan skrivas av användare med tilldelad behörighet. Aiai Journal är omgärdad av hög säkerhet såsom kryptering och tvåfaktorsautentisering med BankID.

Pröva Aiai redan idag kostnadsfritt.